ЕКСПЕРТ М - ОДИТ ООД
..............................................
| Услуги |
     

УСЛУГИ

Фирмата ни е специализирана в областта на счетоводните и консултантски услуги. По - конкретно в услугите ни влизат:

  • Изготвяне или извършване на независим финансов одит на годишни финансови отчети (в т. ч. и консолидирани), в съответствие с националните и международни счетоводни стандарти. Извършване на ограничен преглед на финансови отчети.
  • Извършване на договорени процедури. Текущи счетоводни и данъчни консултации, както и консултации по въпросите засягащи осигурителното и търговско законодателства. Извършване на финансови анализи, прогнози, подготовка на документи за кандидатстване за банков кредит и изготвяне на бизнес - планове.
  • Съдебна и данъчна регистрация и дерегистрация на дружества. Данъчни, счетоводни и правни консултации при преобразувания на търговски дружества.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации,както и консултации пo преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели съгласно данъчното законодателство.
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на предприятието.
  • Подбор и внедряване на подходящ счетоводен софтуер. Водене на счетоводните книги - главна книга, оборотна ведомост, както и завеждане на приходно разходна документация.
  • Изготвяне на необходимата документация за изплащането на трудови възнаграждения, справки за социалното и здравно осигуряване, както и представянето им в необходимите районни служби.
  • Организиране на курсове по актуални финансови, счетоводни и данъчни въпроси.  

[ За нас ] [ Услуги ] [ Клиенти ]  [Контакт ]